Bevara gamla växtsorter och lant- och kulturraser
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Småbrukarna värnar om att bevara den mångfald som sedan århundraden finns bland husdjur och odlade växter. Just de lokalt anpassade djuren och växterna gör att vi har betydligt större möjlighet att bedriva ett hållbart jordbruk i hela landet även i framtiden
    Vi ser allvarligt på tilltänkta inskränkningar i möjligheten att saluföra fröer i mindre skala och ställer oss helt emot att företag skall kunna ta patent på växter och djur.
 
    Lantraser, som tex fjällko, linderödssvin, skånegås m.fl., ger oss möjlighet att producera nyttigare mat på ett för djuren mer naturligt sätt.
    Genom att ge jordbruket i skogslänen möjlighet att leva kvar så bevarar vi det öppna kulturlandskapet och räddar många hotade arter. I detta ingår att det traditionella fäbodbruket skall ges möjlighet att utvecklas.